Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene en annuleringsvoorwaarden voor onze yoga-opleidingen en activiteiten (inspiratiedagen, yoga-weekenden, bijscholingen, specialisaties en retraites).

Wanneer je je inschrijft voor één van hen en je hebt je betaling voldaan, ben je een overeenkomst aan gegaan met Samsara Yoga Opleidingen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39084633 en ben je akkoord bent met deze voorwaarden.

 

Yoga opleidingen (basisjaar, 200u, 500u)

Aanmelding

De student(e) meldt zich voor de vierjarige 500u yogadocentenopleiding van Samsara aan via het digitale inschrijfformulier op de website. De opleiding is onderverdeeld in:

 • 1ste jaar      Persoonlijk yoga basisjaar
 • 2e jaar        VYN 200u yoga instructeur
 • 3e jaar       Verdiepings- en specialisatie jaar
 • 4e jaar `     Afstudeer- en specialisatie jaar VYN/EYU 500u yogadocent

De student(e) verklaart zich bij aanmelding op het formulier akkoord met de hierop vermelde cursus- en betalingsvoorwaarden en ontvangt uiterlijk vijf werkdagen na inschrijving een bevestiging per e-mail.

De student(e) ontvangt een factuur voor de opleiding en verzorgt minimaal de betaling van € 150,- inschrijfgeld onder vermelding van het factuurnummer, voor- en achternaam. De student voldoet de rest van de betaling conform de afspraken en betaaltermijn(en).

Inschrijving voor de yogadocentenopleiding is definitief zodra het inschrijfformulier én de betaling van het inschrijfgeld zijn ontvangen. Definitieve plaatsing vindt plaats op basis van volgorde van ontvangen betalingen van het inschrijfgeld. De student(e) heeft na inschrijving een bedenktermijn van uiterlijk veertien dagen.

In de week voorafgaand aan de start van de opleiding ontvangt de student een literatuurlijst, een overzicht van deelnemende studenten en hun woonplaats en een mail met praktische startinformatie.

Tarieven en betalingsmogelijkheden

De geldende tarieven voor de leerjaren en lichtingen zijn te vinden op de website en op te vragen via info@samsara.nl. Betaling van het verschuldigde inschrijf- en lesgeld dient binnen twee weken na ontvangst van factuur te geschieden middels een overschrijving op rekeningnummer: NL86 KNAB 0417 5173 00 op naam van Samsara Schiedam ovv van factuurnummer, naam student, cursusjaar en termijn.

Het lesgeld is inclusief:

 • de lesdagen;
 • begeleidingsuren door docenten bij het maken van opdrachten en werkstukken;
 • documenten die tijdens de les beschikbaar worden gesteld;
 • het vierdejaars retraiteweekend inclusief maaltijden;
 • thee gedurende de lesdagen;
 • gebruik van yogamatten, meditatiekussens e.d..

Het lesgeld is exclusief boeken en verdieping- en/of specialisatiemodules

De student kan de studiekosten betalen in één keer of gebruik maken van de volgende mogelijkheid tot gespreide betaling met de daarbij behorende uiterste betalingstermijnen. Student dient dit aan te geven op het aanmeldformulier. De betalingstermijnen zijn vermeld op de factuur.

Het studiegeld wordt jaarlijks geïndexeerd. De student kan een verhoging van 5% van de studiekosten verwachten, tenzij de inflatiecorrectie van het CBS hoger uitvalt. Dan wordt het percentage van het CBS gevolgd.

De opleiding is geregistreerd als beroepsopleiding in het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO) en daarom vrijgesteld van BTW.

Los van betaling in één keer of gespreide betaling is de student(e) niet bevoegd om op het cursusgeld enig bedrag, wegens een door de student(e) gestelde tegenvordering (b.v. een niet gevolgde lesdag of tussentijds stoppen met de opleiding in de loop van het studiejaar) in mindering te brengen.

 

Literatuurlijst

De student schaft voor eigen kosten de verplichte boeken op de literatuurlijst van het desbetreffende studiejaar aan. De kosten van de boeken zijn afhankelijk van of de student de boeken nieuw, tweedehands of in kopievorm koopt of leent in een bibliotheek en verschillen per jaar.

De aanschaf van door ons aanbevolen boeken door de student is facultatief en op eigen kosten van de student.

 

Overgangseisen, diplomering en erkenning

Om voor het VYN200u certificaat van yoga-instructeur of het VYN/EYU 500u diploma van yogadocent in aanmerking te komen, geldt een examenreglement. Dit examenreglement wordt aan de studenten verstrekt bij aanvang van de studie.

De student houdt in het kader van overgang en diplomering zelf tijdens de opleiding een persoonlijke portfolio van huiswerkopdrachten bij en een aftekenlijst die bij aanvang van de studie wordt verstrekt. Deze lijst laat de student aan het einde van elk studiejaar aftekenen door de hoofddocent van de opleiding of per mail bevestigen. Zonder afgetekende lijsten wordt niet overgegaan tot overgang of diplomering.

Je kunt vanaf de start van je opleiding lid worden van de Vereniging Yogadocenten Nederland als docent in opleiding. Na ontvangst van het 200u certificaat kun je lid worden als erkend 200u yoga-instructeur. Na ontvangst van het 500u diploma kun je lid worden van de VYN en/of de Europese Yoga Unie als erkend 500u allround yogadocent.

 

Pauzeren van de opleiding

Indien het door omstandigheden niet mogelijk is om de opleiding in opeenvolgende jaren te doorlopen, is het – in overleg – mogelijk om een pauze in de opleiding in te lassen. Voor de 200u opleiding zijn maximaal twee pauzejaren mogelijk. Voor de 500u zijn maximaal drie pauzejaren mogelijk tijdens of na afloop van de studie. De contacturen en de succesvol afgeronde opdrachten blijven gedurende deze periode geldig. Daarna vervalt deze geldigheid.

Om te slagen voor de 200u of 500u opleiding gelden de exameneisen voor het studiejaar dat gevolgd wordt. Bij wijzigingen in het curriculum of de exameneisen of bij het opnieuw instromen na een of twee pauzejaren kan dit betekenen dat de student aanvullende studiedagen of bijscholingen moet volgen of aanvullende opdrachten moet voldoen. De student gaat hiermee akkoord bij (her)inschrijving aan de opleiding.

Indien een student na een pauzejaar opnieuw instroomt, dan gelden de tarieven en algemene voorwaarden van dat studiejaar. Een student kan zich niet beroepen op tarieven en algemene voorwaarden van voorgaande studiejaren.

 

Annulering en restitutie Persoonlijk basisjaar

Schriftelijke annulering bij start van de opleiding kan alleen schriftelijk bij RS Graumans via romanie@samsara.nl:

 • tot 1 juli restitutie van het cursusgeld minus het inschrijfgeld. Er vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. Eventueel betaald cursusgeld wordt bij schriftelijke annulering uiterlijk 14 dagen na de annulering teruggestort.
 • tussen 1 juli en 01 augustus vindt uiterlijk 14 dagen na de annulering een restitutie plaats van 50% van het cursusgeld. De student(e) is verplicht 50% van het cursusgeld te voldoen voor 15 augustus als deze heeft gekozen voor gespreide betaling.
 • na 01 augustus is de student(e) verplicht het totale lesgeld voor het eerste jaar in zijn geheel of de genoemde termijn te voldoen.
   
Annulering en restitutie Opvolgende studiejaren

Indien een student twijfelt over voortzetting van de opleiding, adviseert Samsara hierover in een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek te treden met de opleiding. Annulering van de vervolgstudiejaren van de opleiding kan alleen schriftelijk, per email, bij RS Graumans via romanie@samsara.nl:

 • tot 1 mei van het lopende studiejaar kosteloze annulering.
 • tussen 1 mei en 1 augustus vindt uiterlijk 14 dagen na annulering een restitutie plaats van 50% van het cursusgeld voor het betreffende komende studiejaar. De student(e) is verplicht 50% van het cursusgeld te voldoen voor 15 augustus van het betreffende studiejaar ook als er is gekozen voor gespreide betaling.
 • na 01 augustus is de student(e) verplicht het totale lesgeld voor het komende studiejaar in zijn geheel of de genoemde termijn te voldoen.

Bij niet tijdig betalen van het studiegeld, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 25,- administratiekosten. In bijzondere gevallen van nalatigheid van betaling, zal Samsara de ontstane vordering, ter incasso in handen stellen van een gemachtigde. De daaraan verbonden kosten komen op rekening van student(e).

Samsara is in een dergelijk geval gerechtigd om de student(e) de toegang tot de opleiding te weigeren, zonder dat daarvoor de verplichting van betaling opschort of vervalt. Samsara is niet verplicht een diploma uit te reiken wanneer een student niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Er vindt geen restitutie plaats van gemiste lesdagen noch is restitutie van lesgeld mogelijk bij tussentijds beëindigen van het lopende studiejaar. Het inhalen van lesdagen in andere studiejaren is mogelijk na overleg met en toestemming van Samsara, tegelijk een vergoeding van 30 euro per halve dag en 50 euro per volledige dag.

 

Activiteiten

Inschrijving voor een activiteit vindt plaats via de webshop. Na inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen. Schrijft de student zich in voor een activiteit die start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan ziet de inschrijver af van het recht op wettelijk bedenkrecht. Definitieve plaatsing in de module vindt plaats op volgorde van ontvangen betaling.

 

Annulering activiteiten van minder of gelijk aan twee dagen

Annulering kan alleen per e-mail naar info@samsara.nl.

 • Tot 40 dagen voor aanvang van de activiteit wordt het cursusgeld kosteloos geretourneerd met inhouding van 15 euro administratiekosten.
 • Tot 20 dagen voor aanvang van activiteit wordt 50% van het cursusgeld geretourneerd met inhouding van 15 euro administratiekosten
 • Na 20 dagen voor aanvang van de activiteit vindt geen restitutie meer plaats. Wel kan de student iemand anders de plaats laten innemen, mits deze aan de toelatingseisen voldoet, dit ter beoordeling van de Samsara.

Inschrijfgeld kan blijven staan voor een zelfde activiteit (mits deze gegeven wordt) of een andere activiteit tot maximaal een jaar later. De datum die hierbij geldt is de startdatum van de activiteit.

 

Annulering activiteiten van meer dan twee dagen

Annulering kan alleen per e-mail naar info@samsara.nl.

 • Tot 60 dagen voor aanvang van de activiteit wordt het cursusgeld kosteloos geretourneerd met inhouding van 15 euro administratiekosten
 • Tot 30 dagen voor aanvang van activiteit wordt 50% van het cursusgeld geretourneerd met inhouding van 15 euro administratiekosten.
 • Na 30 dagen voor aanvang van de activiteit vindt geen restitutie meer plaats. Wel kan de student iemand anders de plaats laten innemen, mits deze aan de toelatingseisen voldoet, dit ter beoordeling van de Samsara.

Inschrijfgeld kan blijven staan voor een zelfde activiteit (mits deze gegeven wordt) of een andere activiteit tot maximaal een jaar later. De datum die hierbij geldt is de startdatum van de activiteit.

 

Annulering retraites, activiteiten op externe locaties

Annulering kan alleen per e-mail naar info@samsara.nl.

 • Tot 60 dagen voor aanvang van de activiteit wordt het cursusgeld kosteloos geretourneerd met inhouding van 15 euro administratiekosten.
 • Tot 50 dagen voor aanvang van activiteit wordt 50% van het cursusgeld geretourneerd met inhouding van 15 euro administratiekosten.
 • Na 40 dagen voor aanvang van de activiteit vindt geen restitutie meer plaats. Wel kan de student iemand anders de plaats laten innemen, mits deze aan de toelatingseisen voldoet, dit ter beoordeling van de Samsara.

Inschrijfgeld kan blijven staan voor een zelfde activiteit (mits deze gegeven wordt) of een andere activiteit tot maximaal een jaar later. De datum die hierbij geldt is de startdatum van de activiteit.

 

Gemiste lesdagen

Op aanvraag van de student kan een gemiste les in bijzondere situaties in overleg en tegen vergoeding in een volgende groep worden gevolgd. De vergoeding zal 50% van de ‘dagprijs’ bedragen, exclusief eventueel bijkomende kosten, bijv. lunch. Dit alles alleen wanneer de cursus weer gegeven wordt en na toestemming van de hoofddocent van de betreffende activiteit.

 

Diplomering en erkenning

De Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) vraagt aan haar leden om zich bij te blijven scholen in het belang van actueel en deskundig yogadocentschap. Alle activiteiten van Samsara zijn erkend door de VYN. De gevolgde contacturen minus de pauzetijden kunnen opgevoerd worden als verantwoording van de gevolgde bijscholingen in het belang van verlenging van het lidmaatschap.

Een certificaat van een inspiratiedag of weekend wordt verstrekt als de deelnemer de gehele activiteit heeft gevolgd, een actieve en betrokken werkhouding heeft getoond en voldaan heeft aan eventuele voorbereidings- of huiswerkopdracht.

Betreft een activiteit van drie of meer lesdagen dan wordt een certificaat verstrekt wanneer een student minimaal 85% van de lessen gevolgd heeft, een actieve en betrokken werkhouding heeft getoond en aan alle opdrachten voldaan heeft die bij de betreffende activiteit gevraagd worden.

Indien een student niet aan de eisen van het certificaat voldaan heeft, kan wel een bewijs van deelname verstrekt worden, mits hij/zij minimaal 60% van de contacturen gevolgd heeft. Zijn minder dan 60% van de contacturen gevolgd, dan wordt er geen bewijs van deelname verstrekt, omdat er te weinig is deelgenomen.

 

Centraal Register Korte Beroepsopleidingen

Samsara staat geregistreerd in het CRKBO en is derhalve uitgesloten van BTW.

 

Privacy

Samsara respecteert de privacy van studenten en geïnteresseerden. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De wijze waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens is vastgelegd in de privacyverklaring. De meest actuele versie is op te vragen via info@samsara.nl en vindbaar op www.samsara.nl.

 

Wet en regelgeving

Samsara valt onder volwassenen/praktijkonderwijs en volgt de Nederlandse wet- en regelgeving. In het geval van pandemie of andere onvoorziene omstandigheden, worden de op dat moment geldende richtlijnen van de Rijksoverheid nageleefd. Tevens respecteren we de regels van de locatie waar de les gegeven wordt. Bij inschrijving op de opleiding ga je hiermee akkoord. Over gemaakte keuzes t.a.v. de keuze het Rijksoverheidbeleid te volgen, word niet gediscussieerd. Persoonlijke overwegingen die niet overeenkomen met het dan geldende beleid zijn geen reden voor annulering en geven geen recht op restitutie.

 

Copyright en eigendomsrecht

Het door Samsara uitgedeelde lesmateriaal komt, tenzij schriftelijk op het materiaal anders vermeld, in bezit van de student.  Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsara het gesproken en geschreven lesmateriaal op enigerlei wijze te kopiëren of vermenigvuldigen.  Dit geldt eveneens voor filmmateriaal dat eventueel tijdens de lesdagen gemaakt wordt. Het niet naleven van de voorwaarden, resulteert in een boete van 500 euro per dag. De student gaat hier door inschrijving, betaling en deelname aan de lessen mee akkoord.

 

Aansprakelijkheid

Samsara aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook, aan studenten of derden, ontstaan in verband met een cursus, schade uit diefstal en eventueel gevolgschade tenzij de wet anders voorschrijft.

De student(e) is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn eigen psychische en lichamelijke gezondheid en dient in goede lichamelijke en psychische gezondheid te zijn om de opleiding te volgen.

Het kan gebeuren (in uitzonderlijke gevallen) dat Samsara het raadzaam vindt dat de student buiten de opleiding therapeutische begeleiding zoekt, lichamelijk en/of psychisch. Het is ter beoordeling van Samsara of dit wel/niet samengaat met het volgen van de opleiding, eventueel in overleg met de arts of de therapeut. Wanneer Samsara besluit dat het vroegtijdig stoppen of vertragen van de opleiding wenselijk is, is deze uitspraak bindend. Restitutie van het cursusgeld is dan niet mogelijk.

De lesdagen worden gehouden op de door Samsara aan te geven plaats, dagen en uren. Bij ziekte van een docent of in het geval van calamiteiten doen we ons uiterste best om voor vervanging te zorgen. In het geval dit niet mogelijk is, behouden we ons het recht voor om de lesdag(en) te verplaatsten naar een andere datum, verkorten of annuleren. Samsara is niet aansprakelijk voor eventuele hierdoor ontstaan ongemak of schade bij de student, noch is er sprake van restitutie.

 

Overmacht

Samsara is niet aansprakelijk voor tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van deze overeenkomst die het gevolg is van staking, tekorten, rellen, terroristische aanslagen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek, code rood weeralarmen, pandemieën, afgekondigde virusmaatregelen of iedere andere omstandigheid waarop Samsara in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.

 

Klachtenregeling

Voor eventuele klachten heeft Samsara een klachtenregeling en een klachtencommissie.

 

Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden en privacyverklaring kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering. De meest actuele versie is op te vragen via info@samsara.nl. Aan eerdere versies zijn geen rechten te ontlenen.

Schiedam, september 2023