Klachten

Samsara Yoga Docentenopleiding doet uiteraard al het mogelijke om fijne opleidingen met een kwalitatief goede inhoud te organiseren die voldoen aan de eisen van de Vereniging Yogadocenten Nederland en aan de verwachtingen van de deelnemers.

 

Wanneer je toch een klacht hebt over de uitvoering van een van de activiteiten  dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Wij zullen ons dan inspannen om de ontstane situatie zorgvuldig en zo snel mogelijk op te lossen. Alle meldingen en klachten behandelen wij vertrouwelijk en op dezelfde wijze.

 

Bespreek het ontstane probleem eerst met bij de betreffende docent en overleg met hem/haar over een oplossing. Is het niet mogelijk om mondeling overeenstemming te bereiken met de betreffende docent, dan meld je dit binnen een week schriftelijk bij de directie van Samsara Yoga Docentenopleiding.

 

Wij hanteren de klachtenregeling Samsara Yoga Docentenopleiding om een zorgvuldige behandeling van een deelnemer die zich eventueel met een klacht tot ons wendt te garanderen. Het klachtenreglement geldt voor deelnemers aan alle activiteiten van Samsara Yoga Docentenopleiding: yoga docentenopleiding, bijscholingen, modules, workshops en specialisaties.
Zie voor meer informatie de ‘Klachtenregeling Samsara Yoga Docentenopleiding’ hieronder:

 

Klachtenregeling Samsara Yoga Docentenopleiding

 

1. Begripsbepaling
1.1.  Deelnemer: Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een activiteit van Samsara Yoga Docentenopleiding of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld, middels het invullen van een deelnameformulier en voldoen van inschrijfgeld.
1.2. Directie: de directie van Samsara Yoga Docentenopleiding.
1.3. Activiteit: 4- jarige yoga docentenopleiding, bijscholing, module, specialisatie of enige andere bijeenkomst die door of namens Samsara Yoga Docentenopleiding in groepsverband wordt aangeboden of georganiseerd.
1.4.  Docent: De docent die in opdracht van Samsara Yoga Docentenopleiding een  (onderdeel van een) activiteit in groepsverband uitvoert.
1.6. Melding: een uiting van ongenoegen aan Samsara Yoga Docentenopleiding over de wijze waarop Samsara Yoga Docentenopleiding zich in een bepaalde situatie heeft gedragen danwel diensten heeft geleverd.
1.7. Klacht: een formele, schriftelijke uiting van ongenoegen over de manier waarop Samsara Yoga Docentenopleiding zich in een bepaalde situatie –gerelateerd aan de uitvoering van een activiteit- heeft gedragen danwel diensten heeft geleverd. Een klacht kan niet eerder worden ingediend dan wanneer een melding (zie 1.6) niet tot genoegen van partijen is afgehandeld.

 

2. Toepasselijkheid
Deze klachtenprocedure is van toepassing op alle activiteiten van Samsara Yoga Docentenopleiding.

 

3. Melding, indienen van een klacht en vertrouwelijkheid
3.1. Een deelnemer doet binnen één week nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk een ‘melding’ van ongenoegen bij de directie van Samsara Yoga Docentenopleiding.
3.2. De directie van Samsara Yoga Docentenopleiding heeft de verplichting zich in te spannen deze melding binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst, in onderling overleg op te lossen.
3.3. De directie stelt vast waarop de melding betrekking heeft en registreert deze melding.
3.4. Indien mogelijk zal de directie de melding direct afhandelen. Indien dit niet direct mogelijk is, zal zij contact opnemen met de deelnemer en nadere afspraken maken over de afhandeling.
3.5. Terugkoppeling kan zowel mondeling (telefonisch) als schriftelijk (e-mail) geschieden.
3.6. Indien de melding niet naar tevredenheid van de deelnemer is afgehandeld, meldt de deelnemer dit tijdig, ditmaal als schriftelijke klacht bij de directie. Onder tijdig wordt verstaan binnen maximaal 2 weken na afhandeling van de ‘melding’. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer rechten ter zake verliest.
3.7. Samsara Yoga Docentenopleiding zal de klacht in behandeling nemen en intern bespreken, waarna de bevindingen zullen worden teruggekoppeld aan de deelnemer.
3.8. Een formele klacht wordt altijd schriftelijk ingediend en ondertekend en bevat ten minste:

– De naam, het adres van de indiener;
– De dagtekening;
– Een nauwkeurige omschrijving van de klacht;
– De periode waarin de klacht is ontstaan.

Meldingen en klachten kunnen worden verzonden naar:

Samsara Yoga Docentenopleiding
T.a.v. de directie
Korte Haven 125
3111 BH Schiedam
Samsara Yoga Docentenopleiding neemt alleen schriftelijke meldingen en klachten in behandeling en adviseert de klager om de melding/klacht aangetekend te versturen.

3.09. Elke melding/klacht wordt door Samsara Yoga Docentenopleiding, de leden van de klachtencommissie alsmede de klager strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken.
3.10. Samsara Yoga Docentenopleiding heeft de verplichting zich in te spannen klachten binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 4 weken op te lossen.

 

4. Geen verplichting tot behandeling
4.1. Samsara Yoga Docentenopleiding is niet verplicht de melding of de klacht in behandeling te nemen indien:
4.1.1. de melding/klacht betrekking heeft op iets anders dan de uitvoering van activiteiten van Samsara Yoga Docentenopleiding;
4.1.2. hierover door deelnemer reeds eerder een klacht is ingediend en deze als formele klacht is behandeld, conform overige artikelen in deze klachtenprocedure;
4.1.3. dit langer dan 1 maand voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden;
4.1.4. door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is of onderworpen is geweest.
4.2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de indiener zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van de klacht mondeling (telefonisch) danwel schriftelijk in kennis gesteld.

 

5. Klachten
5.1. Samsara Yoga Docentenopleiding draagt zorg voor een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht aan de indiener.
5.2. Deze bevestiging bevat ten minste een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van de klacht.

 

6. Afhandeling klachten
6.1. De directie van Samsara Yoga Docentenopleiding bepaalt per klacht de noodzaak van het aanstellen van een team (klachtencommissie) van ten minste 2 leden, waarvan één van deze leden een onafhankelijke derde is. De naam en gegevens van deze onafhankelijke derde zijn op te vragen bij de directie van Samsara Yoga Docentenopleiding
6.2. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie, danwel de klachtencommissie, die het verhaal van beide partijen betrekt in de afweging.
6.3. De directie, danwel klachtencommissie, beslist binnen 4 weken inzake de klacht.
6.4. De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle partijen bindend.
6.5. De klachtencommissie kan wegens bijzondere omstandigheden de afhandeling van de klacht voor ten hoogste 4 weken opschorten.
6.6. De klachtencommissie doet van de verdaging mondeling (telefonisch) danwel schriftelijk melding aan de klager, onder vermelding van de reden van verdaging en de nieuwe termijn waarbinnen de afhandeling van de klacht naar verwachting plaats zal kunnen vinden.
6.7. De directie, danwel de klachtencommissie, stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord.
6.8. De toepassing van lid 6.7 kan achterwege gelaten worden, indien de indiener heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht om gehoord te worden of als een klacht kennelijk ongegrond is.
6.9. De klachtencommissie maakt een verslag van het horen, welke deel uit maakt van de terugkoppeling naar direct betrokkenen.

 

7. Citeertitel
7.1. Deze regeling kan worden aangemerkt als “Klachtenregeling Samsara Yoga Docentenopleiding”.
7.2. Deze regeling zal jaarlijks worden geëvalueerd door de directie van Samsara Yoga Docentenopleiding en indien noodzakelijk worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie of nieuwe inzichten.

 

8. Inwerkingtreding en blijvende geschillen
8.1. Deze Klachtenregeling Samsara Yoga Docentenopleiding treedt in werking per 1 januari 2014.
8.3. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
8.4. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
8.5. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de terzake bevoegde rechter.

 

Toelichting
Alvorens het formele traject van afhandeling van klachten te bewandelen, kiezen we ervoor om te proberen de klacht eerst te verhelpen samen met de direct betrokkenen. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kan de klacht volgens de beschreven procedure kenbaar gemaakt worden.
Een formele klacht dient betrekking te hebben op de wijze waarop Samsara Yoga Docentenopleiding de activiteit waaraan de deelnemer deelneemt, uitvoert. Algemene klachten over de wijze van het uitvoeren van het bedrijfsbeleid vallen aldus buiten deze klachtenregeling.
Indien Samsara Yoga Opleiding de klacht naar tevredenheid van de deelnemer heeft afgehandeld, danwel wanneer de deelnemer aangeeft van de wens tot verdere afhandeling af te zien, vervalt de verplichting tot verdere afhandeling.
Indien men niet tevreden is over de afhandeling van de klacht of de uitspraak van de directie of de klachtencommissie, kan men zich wenden tot de bevoegde rechter.