header image

Privacyverklaring

Privacyverklaring Samsara Yoga Docentenopleiding

 

Samsara Yoga Docentenopleiding, gevestigd aan Korte Haven 125 3111 BH Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Samsara Yoga Docentenopleiding
Korte Haven 125
3111 BH Schiedam
M 06 222 844 34
E info@samsara.nl
W www.samsara.nl

 

Functionaris Gegevensbescherming is niet van toepassing.

Samsara Yoga Docentenopleiding is te bereiken via bovenstaande gegevens.

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Samsara Yoga Docentenopleiding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Portret / Foto
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Samsara Yoga Docentenopleiding verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
  gezondheid

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Samsara Yoga Opleiding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Samsara Yoga Docentenopleiding analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Samsara Yoga Docentenopleiding gebruikt je portret / foto op discrete wijze voor eventuele communicatie- en promotiedoeleinden.
 • Samsara Yoga Docentenopleiding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Samsara Yoga Docentenopleiding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Samsara Yoga Docentenopleiding) tussen zit.

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Samsara Yoga Docentenopleiding bewaart je persoonsgegevens, zoals vernoemd onder kop 1 en 2 niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 10 jaar i.v.m. de wettelijke verplichtingen.

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Samsara Yoga Docentenopleiding deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, is een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens. Samsara Yoga Docentenopleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Samsara Yoga Docentenopleiding gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Samsara Yoga Docentenopleiding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid behoudens wettelijke verplichtingen.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@samsara.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Samsara Yoga Docentenopleiding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Samsara Yoga Docentenopleiding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens.

 

10. Geldigheid

Samsara Yoga Docentenopleiding behoudt zich het recht voor om wijzigen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig, de privacyverklaring voor eventuele aanpassingen.
Deze versie is van 23 mei 2018.